Uskarżanie się - Shoozers

Uskarżanie się - Shoozers

(1) Konsument składa reklamację pisemnie pod adresem siedziby Sprzedawcy lub mailowo pod adresem info@shoozers.eu, w okresie gwarancyjnym, który wynosi 24 miesiące, jeśli nie uzgodniono inaczej, i zaczyna biec od dnia otrzymania towaru przez konsumenta lub od dnia uruchomienia, jeżeli warunkiem udostępnienia rzeczy do użytku jest uprawniona osoba w autoryzowanym serwisie, a jeżeli konsument zamówił tę usługę nie później niż w ciągu trzech tygodni od zakupu towaru, umożliwił współpracę niezbędną do prawidłowego i terminowego wykonania usługi. W przypadku niespełnienia przez konsumenta tych warunków, okres gwarancji zaczyna płynąć od dnia otrzymania towaru.

(2) W przypadku reklamacji konsument jest zobowiązany do przedłożenia sprzedawcy oryginału dokumentu podatkowego oraz oryginału karty gwarancyjnej (jeśli została dostarczona do produktu), natomiast sprzedawca odmówi przyjęcia reklamowanego towaru, jeśli jest zabrudzony lub nosi ślady użytkowania w sposób inny niż zwykle.

(3) Sprzedawca odpowiada za wady stwierdzone w sprzedawanym towarze przy jego odbiorze przez konsumenta oraz za wady powstałe po odbiorze i użytkowaniu towaru w okresie gwarancyjnym.

(4) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane głównie uszkodzeniami mechanicznymi, zdarzeniem nieuniknionym – klęską żywiołową, niewłaściwym postępowaniem – niezgodnie z instrukcją obsługi i zwykłym użytkowaniem, w szczególnych przypadkach, jeżeli wynika to z charakteru sprawy, a także wpływem osoby nieuprawnionej, w tym użytkownika, ewentualnie innej nieprofesjonalnej ingerencji.

(5) Sprzedający określi sposób rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, w trudnych przypadkach nie później niż 3 dni robocze od dnia złożenia reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu towaru, nie później niż 30 dni od daty złożenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji zostanie zgłoszone konsumentowi telefonicznie lub pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Proces rozpatrzenia reklamacji nie może trwać dłużej niż 30 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do sprzedawcy. Po upływie terminu rozpatrzenia reklamacji konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna lub prawo wymiany towaru na nowy.

(6) Jeśli konsument złoży reklamację dotyczącą towaru w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zakupu, sprzedawca może odrzucić reklamację wyłącznie na podstawie ekspertyzy; niezależnie od wyniku ekspertyzy, konsument nie może być zobowiązany do zapłaty kosztów ekspertyzy ani żadnych innych kosztów związanych z ekspertyzą.

(7) Jeżeli konsument złoży reklamację po upływie 12 miesięcy od zakupu, a sprzedawca ją odrzuci, osoba rozpatrująca reklamację zobowiązana jest wskazać w dokumencie rozpatrzenia reklamacji, do kogo konsument może przesłać towar celem dokonania profesjonalnej oceny.

(8) W przypadku usuwalnej wady konsument ma prawo do jej bezpłatnego usunięcia w odpowiednim czasie i z właściwą rzetelnością. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki.

(9) W przypadku wady, której nie można usunąć i która uniemożliwia właściwe użycie towaru jako towaru bez wad, kupujący ma prawo do wymiany towaru lub prawo odstąpienia od umowy. Te same uprawnienia przysługują konsumentowi w przypadku wad, które można usunąć, jeśli konsument nie jest w stanie właściwie korzystać z rzeczy z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie, lub z powodu wystąpienia większej ilości wad. Uważa się, że ponowne wystąpienie wady po naprawie nastąpiło, gdy ta sama wada, która została usunięta co najmniej dwukrotnie w okresie gwarancyjnym, wystąpi ponownie. Uważa się, że większa ilość wad oznacza co najmniej trzy wady usuwalne jednocześnie, z których każda utrudnia prawidłowe użytkowanie towaru.

(10) W przypadku złożenia reklamacji sprzedający jest zobowiązany do wystawienia konsumentowi potwierdzenia oraz wystawienia pisemnego dokumentu rozpatrzenia reklamacji nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Kupujący zostanie poinformowany o wyniku reklamacji niezwłocznie po zakończeniu procedury reklamacyjnej za pośrednictwem poczty e-mail albo telefonicznie. Jednocześnie zostanie mu dostarczona kopia protokołu reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wraz z towarem.

REKLAMACJA: Formularz reklamacyjny, który należy wysłać wraz z towarem i fakturą, znajduje się pod tym linkiem. Towar należy wysłać na adres Epadia Store s. r. o., Rybničná 40/F, 831 06 Bratislava, Słowacja.

WYMIANA TOWARÓW: Formularz wymiany towaru, który należy wysłać wraz z towarem i fakturą, znajduje się pod tym linkiem. Towar należy wysłać na adres Epadia Store s. r. o., Rybničná 40/F, 831 06 Bratislava, Słowacja.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY: Formularz odstąpienia od umowy, który należy wysłać wraz z towarem i fakturą, znajduje się pod tym linkiem. Towar należy wysłać na adres Epadia Store s. r. o., Rybničná 40/F, 831 06 Bratislava, Słowacja.