Zasady i warunki - Shoozers

Zasady i warunki - Shoozers

Ogólne Warunki Handlowe  

Postanowienia podstawowe

(1) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe regulują stosunki między stronami umowy o świadczenie usług modyfikacji towarów (dalej jako “Umowa”), w ramach których z jednej strony występuje big world s.r.o. jako dostawca (dalej jako “Dostawca” lub “Usługi Shoozers”), a z drugiej strony klient, który może być konsumentem (dalej jako “Klient”).

(2) Niniejszy regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej https://www.shoozers.pl (dalej jako “sklep internetowy”), którego operatorem jest sprzedający – firma Epadia Store s.r.o., ID No.: 54 799 457, z siedzibą przy Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Bratysława I, Sekcja: Sro, Nr wpisu 163010/B (dalej jako “Shoozers”).

(3) Wszelkie stosunki umowne pomiędzy Dostawcą a Klientem powstają zgodnie z prawem Republiki Słowackiej. Jeżeli stroną umowy jest Konsument, stosunki prawne nie uregulowane niniejszymi OWH reguluje ustawa nr 40/1964 Dz. U., Kodeksu cywilnego w obowiązującym brzmieniu, ustawa nr 250/2007 Dz. U., ustawa o ochronie konsumentów w obowiązującym brzmieniu oraz ustawa nr 102/2014 Dz. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów, świadczeniu usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy z późniejszymi zmianami. Jeżeli stroną umowy jest przedsiębiorca, stosunki prawne nieuregulowane w niniejszych OWH reguluje ustawa nr 513/1991 Dz.U., kodeks handlowy w obowiązującym brzmieniu.

 

Definicje

 • (1) Umowa konsumencka – to umowa, w której stronami umowy są z jednej strony Dostawca, a z drugiej strony Konsument, który nie mógł indywidualnie wpłynąć na treść przygotowanej wcześniej przez dostawcę propozycji zawarcia umowy.
 • (2) Usługodawca (Dostawca) – osoba, która zawierając i wykonując umowę konsumencką, działa w zakresie swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej. Jest to przedsiębiorca, który oferuje lub sprzedaje produkty lub świadczy usługi na rzecz Konsumenta, a także przedsiębiorca, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza produkt kupującemu.
 • (3) Klient (Konsument) – osoba fizyczna lub prawna, która nabywa produkty lub korzysta z usług na własny użytek lub na użytek członków swojego gospodarstwa domowego i która, zawierając i wykonując umowę konsumencką, nie działa w zakresie swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej.
 • (4) Klientem niebędącym Konsumentem jest osoba, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy działa w ramach swojej działalności handlowej lub innej działalności gospodarczej.
 • (5) Ogólne Warunki Handlowe (OWH) – postanowienia umowne uzgodnione pomiędzy Dostawcą a Klientem w niniejszym dokumencie. W momencie składania zamówienia Klient potwierdza, że zgadza się z postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych obowiązującymi w momencie składania zamówienia i jest nimi związany od momentu zawarcia umowy. Składając zamówienie Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi przed złożeniem zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.

Umowa o świadczenie usług w zakresie modyfikacji towarów (Umowa)

 

Zawarcie umowy 

(1) Zamówienie klienta stanowi propozycję zawarcia umowy. Sama umowa zostaje zawarta w momencie, gdy klientowi zostanie dostarczona wiążąca akceptacja propozycji umowy przez Dostawcę, tzn. gdy zamówienie zostanie potwierdzone przez Dostawcę. Od tego momentu wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Klientem a Dostawcą Usług są określone w umowie i niniejszych OWH, które stanowią integralną część umowy.

(2) W przypadku, gdy Klient zamówi usługę modyfikacji towaru za pośrednictwem sklepu internetowego uważa się, że potwierdzenie zamówienia przez Dostawcę Usług jest tożsame z wiążącym potwierdzeniem zamówienia towaru z modyfikacją przez firmę Epadia Store s.r.o., przy czym Epadia Store s.r.o. potwierdza również zamówienie usługi modyfikacji towaru. W tym przypadku nie jest wymagane oddzielne potwierdzenie zamówienia przez Dostawcę.

(3) W celu uniknięcia wątpliwości Dostawca Usług oświadcza, że oferta usług modyfikacji towarów na stronie internetowej https://www.shoozers.eu nie stanowi propozycji zawarcia umowy.

(4) Wszystkie zamówienia złożone przez klienta muszą być zatwierdzone w sposób opisany powyżej. Dostawca Usług może według własnego uznania podjąć decyzję o nie przyjęciu zamówienia złożonego przez Klienta. Przykłady sytuacji, w których Dostawca może nie przyjąć zlecenia:

 • jeżeli produkty oferowane przez Epadia Store s. r. o. wymienione w sklepie internetowym są aktualnie niedostępne;
 • jeżeli Dostawca nie posiada materiałów niezbędnych do modyfikacji towaru;
 • jeżeli Epadia Store s.r.o. nie jest w stanie uzyskać od Klienta upoważnienia do zapłaty;
 • jeżeli towary mogą podlegać ograniczeniom transportowym;
 • jeżeli towary wymienione w sklepie internetowym zawierają oczywiste błędy, np. nieprawidłową cenę za usługę lub inny nieprawidłowy opis usługi.

(5) O nie przyjęciu zamówienia Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Dostawcę Usług lub firmę Epadia Store s.r.o., a w przypadku dokonanej wcześniej zapłaty ceny za usługę modyfikacji towaru lub jej części, środki zostaną zwrócone na wskazane przez Klienta konto w terminie 14 dni, o ile nie uzgodniono inaczej z Dostawcą Usług.

 

Odstąpienie od umowy

(1) Zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 lit. b) 102/2014 Dz. U. w sprawie ochrony konsumentów przy sprzedaży towarów, świadczeniu usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy, Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.

(2) Konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w formie pisemnej, kontaktując się pod adresem siedziby firmy Epadia Store s.r.o., lub za pośrednictwem poczty elektronicznej info@shoozers.eu, lub za pomocą formularza na stronie internetowej www.shoozers.eu w sekcji “Reklamacje/Odstąpienie od umowy”.

(3) Konsument jest zobowiązany wysłać towar do dostawcy lub osoby upoważnionej przez dostawcę (Epadia Store s.r.o.) najpóźniej w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Nie dotyczy to sytuacji, w której Usługodawca proponuje odbiór towarów osobiście lub przez osobę upoważnioną przez Usługodawcę. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się za dotrzymany, jeżeli towar został przekazany do doręczenia najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu.

(4) Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku towarów w opakowaniu ochronnym, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie podlegają zwrotowi i których opakowanie ochronne zostało uszkodzone po dostawie.

(5) Jeżeli Konsument odebrał już zamówiony towar, jest on zobowiązany do jego zwrotu w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. Jeżeli Konsument zwraca zamówione towary uszkodzone, częściowo zużyte lub w stanie, który nie odpowiada stanowi, w jakim zostały wysłane przez Usługodawcę, Konsument przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca jest uprawniony do odzyskania poniesionej w ten sposób szkody pod warunkiem udowodnienia jej przez Usługodawcę z kwoty zapłaconej przez Konsumenta za zamówione towary lub usługę.

(6) Konsument jest zobowiązany do podania wraz z informacją o odstąpieniu od umowy danych kontaktowych i numeru konta, na które Usługodawca zwróci kwotę za zamówioną usługę. Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie płatności otrzymane od Konsumenta na mocy umowy lub w związku z umową bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi pieniędzy, zanim towar nie zostanie dostarczony do usługodawcy lub dopóki Konsument nie udowodni, że towary zostały do niego odesłane, chyba że Usługodawca zaproponował odbiór towarów osobiście lub przez osobę upoważnioną przez Usługodawcę.

(7) Jeżeli świadczenie spełnione w ramach umowy odpowiadało opisowi na stronie sklepu internetowego prowadzonego przez Epadia Store s.r.o. i nie było wadliwe, koszty zwrotu towaru ponosi konsument.

(8) W przypadku odstąpienia od umowy lub anulowania zamówienia o wartości większej niż 2350 zł zastrzegamy sobie prawo do potrącenia faktycznie poniesionych kosztów związanych z przewalutowaniem!

 

Informacje o cenach 

(1) Cena usługi dekorowania towaru jest podana w sklepie internetowym dla każdego pojedynczego produktu, który klient chce zmodyfikować na swoje potrzeby. W przypadku, gdy Klient za pośrednictwem sklepu internetowego zamówi również usługę dekoracji oferowanego towaru, ostatecznie naliczona cena będzie składała się z dwóch pozycji, a mianowicie ceny zakupu towaru (w sklepie internetowym występującego jako “raw”) oraz ceny usługi dekoracji danego towaru.

(2) Dostawca usług zastrzega sobie prawo do korekty ceny za usługę dekorowania przed wysyłką towaru przez Epadia Store Ltd., jeśli okaże się, że cena oferowanej usługi nie została podana prawidłowo. W takim przypadku Klient musi zostać poinformowany o prawidłowej cenie, a następnie wyrazić zgodę na korektę ceny. W przeciwnym razie umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie będzie uważane za anulowane przez Klienta.

 

Wiążąca oferta, anulowanie zamówienia

 • (1) Dostawca jest związany ofertą wraz z ceną usługi dekorowania od momentu potwierdzenia zamówienia do upływu terminu dostawy.
 • (2) Klient może anulować zamówienie poprzez wysłanie żądania na adres e-mail info@shoozers.eu.

 

Warunki płatności

(1) Cena za usługę modyfikacji towaru zostanie zafakturowana bezpośrednio Klientowi w pełnej wysokości wynikającej z faktury wystawionej spółce Epadia Store s.r.o. przez shoozers services.

(2) Cena za usługę modyfikacji towaru zostanie opłacona przez Klienta na rzecz Epadia s.r.o. w sposób i na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Handlowych Epadia Store s.r.o.

 

Dostawa towarów

(1) Koszty przesyłki i opakowania wybrane przez Klienta w zamówieniu ponosi Klient, a koszty te są ustalane na podstawie aktualnego cennika firmy Epadia Store s.r.o. Aktualny cennik firmy Epadia Store s.r.o. znajduje się na stronie internetowej shoozers.pl w zakładce Wysyłka i płatność.

(2) Dostawa towaru po modyfikacji jest organizowana przez Epadia Store s.r.o. za pośrednictwem firm kurierskich.

(3) Dostawa towaru podlega warunkom określonym w Ogólnych Warunkach Handlowych spółki Epadia Store s.r.o.

 

Procedura składania reklamacji

(1) W związku z usługą dekorowania Klient może złożyć reklamację na piśmie do Epadia Store s.r.o. pod adresem Rybničná 40F, 83106 Bratysława, Republika Słowacka, lub pocztą elektroniczną na adres reklamacie@shoozers.eu.

(2) Usługodawca udziela nieograniczonej gwarancji na usługę dekorowania.

(3) Przy składaniu reklamacji Klient jest zobowiązany do przedłożenia Dostawcy Usług lub osobie upoważnionej oryginału dokumentu podatkowego oraz oryginału karty gwarancyjnej (jeśli została dostarczona wraz z towarem), przy czym Dostawca Usług nie przyjmie reklamowanego towaru, jeśli jest on zabrudzony lub wykazuje ślady użytkowania w inny sposób niż zwykle.

(4) Dostawca Usług odpowiada za wady, które Klient wykryje w Towarach, a które dotyczą modyfikacji Towarów, przy odbiorze przez Klienta oraz za wady, które wystąpią po odbiorze i użytkowaniu zmodyfikowanych Towarów w okresie gwarancji.

(5) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w szczególności w wyniku uszkodzeń mechanicznych, nieprawidłowej lub niewłaściwej konserwacji, użytkowania w sposób inny niż zwykle oraz w nieodpowiednich warunkach pogodowych.

(6) Dostawca Usług określa sposób rozstrzygnięcia reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu towaru, nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Proces rozpatrzenia reklamacji nie może trwać dłużej niż 30 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru do dostawcy. Po upływie terminu rozpatrzenia reklamacji Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub prawo wymiany zmienionego towaru na nowy.

(7) W przypadku wystąpienia wad modyfikacji, którą można usunąć, klient ma prawo do bezpłatnego, terminowego i prawidłowego jej usunięcia. Usługodawca jest zobowiązany do bezzwłocznego usunięcia wady.

(8) Jeśli Klient złoży reklamację na towary w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zakupu, Dostawca Usług może odrzucić reklamację wyłącznie na podstawie ekspertyzy; niezależnie od wyniku ekspertyzy, Klient nie może być zobowiązany do zapłaty kosztów ekspertyzy ani żadnych innych kosztów związanych z ekspertyzą.

(9) Jeżeli Klient zgłosi reklamację towaru po upływie 12 miesięcy od zakupu zmodyfikowanego towaru, a Dostawca Usług ją odrzuci, osoba odpowiedzialna za przetworzenie reklamacji jest zobowiązana do poinformowania Klienta o możliwości przesłania produktu do fachowej ekspertyzy w dokumencie przedstawiającym stanowisko reklamacji.

(10) Usługodawca jest zobowiązany do wydania Klientowi potwierdzenia reklamacji oraz pisemnego dowodu przetworzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji. Klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji niezwłocznie po zakończeniu procedury reklamacyjnej drogą mailową lub telefoniczną, a kopię protokołu reklamacyjnego otrzyma drogą mailową lub wraz z towarem.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 (1) Dostawca, jako przedsiębiorca, przetwarza dane osobowe Konsumenta wyłącznie w celu wykonania swoich zobowiązań wobec Konsumenta, w szczególności w celu skontaktowania się z Konsumentem w związku z realizacją jego zamówienia i dostawy zamówionego towaru. Dostawca jest odpowiedzialny za to, aby dane osobowe Konsumenta nie były wykorzystywane do innych celów, w szczególności nie były udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do dostawy towarów.

(2) Usługodawca przetwarza dane osobowe Konsumenta w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do faktury, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego.

(3) Poprzez złożenie zamówienia i potwierdzenie OWH Konsument dobrowolnie wyraża zgodę również na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach niniejszych OWH. Konsument udziela Dostawcy Usług tej zgody na czas nieokreślony. 

(4) Prawa konsumenta przy przetwarzaniu danych osobowych reguluje w szczególności § 28 ustawy nr 122/2013 Dz. U. o ochronie danych osobowych oraz o zmianach i uzupełnieniach niektórych ustaw z późniejszymi zmianami.

 

Postanowienia końcowe

(1) Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Dostawcą Usług mogą być również rozstrzygane za pośrednictwem alternatywnego organu rozstrzygania sporów, którym w Republice Słowackiej jest Słowacka Inspekcja Handlowa: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spory mogą być również rozstrzygane online. Shoozers Services zaleca, aby Klient najpierw skontaktował się z Epadia Store s.r.o. lub Shoozers Services w celu rozwiązania sytuacji przed przystąpieniem do dalszego rozstrzygania sporów.

(2) Klient może zgłaszać skargi i sugestie pocztą elektroniczną na adres reklamacie@shoozers.eu lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej www.shoozers.eu.

(3) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe są ważne i obowiązują od dnia 1.4.2019 r. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Handlowych bez wcześniejszego powiadomienia.

(4) Wszelkie stosunki wynikające z umowy i niniejszych OWH reguluje prawo Republiki Słowackiej, a do rozstrzygania sporów związanych z umową, w tym sporów dotyczących jej ważności, właściwe są sądy powszechne Republiki Słowackiej.

 

W mieście Bratislava, dnia 21.10.2022 r.